Hlavná stránka Kontakty


Pravidlá ochrany osobných údajov


Spoločnosť REDIS, s.r.o. sa zaväzuje chrániť a spracúvať všetky získané osobné údaje na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v Zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ osobných údajov na stránke www.redis.sk (ďalej len „stránka“) je spoločnosť REDIS, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1681, 026 01 Dolný Kubín, IČO 36 394 271, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 12443/L.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: redis@redis.sk, REDIS, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1681, 026 01 Dolný Kubín.

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto pravidlách. V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa podľa hore uvedených kontaktných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len na základe zákonných podmienok. K spracúvaniu osobných údajov dochádza, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

  • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas;
  • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy;
  • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
  • Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, s výnimkou prípadov keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ zálohuje v súlade so zákonnými požiadavkami a bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa po nevyhnutne potrebnú dobu. Zálohovanie slúži na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch. Má právo vedieť, aké sú kategórie dotknutých osobných údajov, účely spracúvania, príjemcovia údajov, či doba uchovávania údajov. Jednu kópiu údajov poskytne prevádzkovateľ bezplatne elektronicky, prípadne iným spôsobom, ak o to dotknutá osoba požiada. Za ďalšie kópie si môže prevádzkovateľ účtovať poplatok vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópie.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych údajov, doplnenie chýbajúcich osobných údajov a na aktualizáciu existujúcich osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne, ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Ak sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo zo zákonných dôvodov na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenos osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu alebo zmluvy ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane súvisiaceho profilovania. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba sa môže odhlásiť od odoberania newslettera, iných doručovaných marketingových informácií, ako aj z ponuky práce.

Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv. Dotknutá osoba tak môže urobiť písomne na adrese REDIS, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1681, 02601 Dolný Kubín alebo e-mailom na redis@redis.sk. Prevádzkovateľ na žiadosti dotknutej osoby odpovie v lehote do 30 dní.

Ak dotknutá osoba nie je spokojná s odpoveďou prevádzkovateľa, alebo sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421(2)3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť písomne na adrese REDIS, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1681, 026 01 Dolný Kubín alebo e-mailom na redis@redis.sk. Prevádzkovateľ na žiadosti dotknutej osoby odpovie v lehote do 30 dní.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ to bez zbytočného odkladu dotknutej osobe oznámi. V oznámení opíše povahu porušenia ochrany osobných údajov vrátane pravdepodobných následkov tohto porušenia, prijaté / navrhované opatrenia na nápravu tohto porušenia a kontaktné údaje.

copyright © 2007-2024 redis  |   Vyhlásenie o používaní stránky  |   Pravidlá ochrany osobných údajov  |   Pravidlá používania cookies      
Používaním stránky www.redis.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.   OK   Viac info