Hlavná stránka Kontakty


Vyhlásenie o používaní stránky


Pred používaním tejto webovej lokality si pozorne prečítajte doleuvedené podmienky, nakoľko používaním tejto webovej lokality s nimi plne bez výhrad súhlasíte.

Používanie webovej lokality spoločnosti REDIS, s.r.o.

Spoločnosť REDIS, s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality, ale iba na osobné, nekomerčné použitie a pod podmienkou, že používateľ zachová neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve, ktoré sú uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách týchto materiálov. Akékoľvek menenie, rozmnožovanie, verejné prezentovanie, vykonávanie, rozširovanie alebo iné používanie materiálov z tejto webovej lokality na verejné alebo komerčné účely je zakázané. Taktiež je zakázané používanie materiálov (vrátane ich častí) na ďalších webových lokalitách alebo v iných sieťových počítačových prostrediach. Všetky materiály na tejto lokalite sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené používanie materiálov z tejto lokality môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov a nariadení. Pri porušení týchto nariadení máme právo okamžite zrušiť Vaše oprávnenie na našej webovej stránke a požadovať písomné prehlásenie o zničení predmetných materiálov. V závažnom prípade máme právo sa domáhať našich oprávnených finančných náhrad a iných finančných strát.

Všetky materiály a služby, ktoré poskytuje táto webová lokalita sa poskytujú tak, ako sú poskytnuté. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akékoľvek nároky záruk vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva. Spoločnosť REDIS, s.r.o. neručí za akékoľvek nepresnosti a nedostatky v materiáloch a službách, ktoré sú poskytnuté na tejto webovej lokalite. Zároveň upozorňujeme, že materiály a služby poskytnuté na tejto webovej lokalite nemusia byť aktuálne a spoločnosť REDIS, s.r.o. sa nezaväzuje ich udržiavať v aktuálnom stave.

Spoločnosť REDIS, s.r.o., jej dodávatelia a tretie strany uvedené na tejto webovej lokalite nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vyplývajú z používania tejto webovej lokality a ďalších napojených webových lokalít. Uvedené spoločnosti si vyhradzujú právo odmietnuť akékoľvek nároky na pokrytie škôd, ktoré vzniknú používateľom a ich partnerom vrátane ich tretích strán, pri používaní tejto webovej lokality. Zvlášť si spoločnosť REDIS, s.r.o., jej dodávatelia a tretie strany uvedené na tejto lokalite, vyhradzujú právo odmietnuť nároky používateľov na pokrytie škôd vyplývajúcich zo strát ziskov, stratených dát alebo iných porušení obchodovania, ktoré im vznikli s používaním tejto webovej lokality. Toto právo zbavenia sa zodpovednosti si vyhradzuje spoločnosť REDIS, s.r.o., jej dodávatelia a tretie strany uvedené na tejto lokalite i v prípade, že bola na možnosť škôd upozornená používateľom, jeho partnerom alebo inou treťou stranou. Používateľ hradí všetky náklady spojené s požiadavkami na opravu dát a ďalších súvisiacich zmien, ktoré nastanú z dôvodu použitia materiálov a služieb (i čiastkových) z tejto webovej lokality. Používateľ prechodom na webovú lokalitu, ktorá je napojená na túto webovú lokalitu, preberá na seba všetky možné riziká a spoločnosť REDIS, s.r.o. sa dištancuje od týchto rizík.

Všetky ochranné známky, ktoré sú použité na tejto webovej lokalite podliehajú príslušným zákonom a nariadeniam o ochranných známkach. Ak máte podozrenie o porušení autorských práv na našej webovej lokalite, tak nás kontaktujte písomne (listom, faxom alebo mailom). Spoločnosť REDIS, s.r.o. môže kedykoľvek upraviť toto Vyhlásenie o používaní stránky bez predchádzajúcich upozornení.

copyright © 2007-2024 redis  |   Vyhlásenie o používaní stránky  |   Pravidlá ochrany osobných údajov  |   Pravidlá používania cookies      
Používaním stránky www.redis.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.   OK   Viac info